Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 3207
Toplam 11633960
En Fazla 16179
Ortalama 2372
Üye Sayısı 1157
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Hz. Peygamber’in İnsanlarla İletişiminde Beden Dilini Kullanımı

Hz. Aişe’nin ifadesiyle “ahlâkı Kur’an olan”, bazı ilim adamlarının tabiriyle de “Kur’an’ın mücessem hali, canlı bir Kur’an olan” Hz. Peygamber, risalet hayatı boyunca insanlarla iletişiminde beden dilini yoğun bir şekilde kullanmıştır.

28/02/2011

Modern zamanların en önemli bilim dallarından birisi haline gelen ve her geçen gün önemi daha da artan iletişimin yüzlerce tarifi yapılmıştır. Kısaca, “kaynak ile alıcı arasında ileti  alış-verişi veya anlam akışı” diye tanımlayabileceğimiz iletişim için, Allah-insan, insan-insan, insan-diğer canlılar ve insan-eşya olmak üzere farklı ilişkiler ağı söz konusudur.

Bu yazımızın konusu Hz. Peygamber’in insanlarla iletişimi olunca, burada “Allah ile insan” ve “peygamber ile insan” şeklinde  çift yönlü bir ilişkiden söz etmemiz kaçınılmazdır. Her iletişimde mevcut olan, “ileten, ileti, iletişim biçimi, iletişim ortamı ve iletilen”  şeklindeki temel unsurlar, birincisinde şöyledir:

Allah - ilâhî mesajlar – vahy - nüzul orta- mı - Hz. Peygamber

Yüce Allah, insanlarla kurmak istediği bu iletişimde, sadece kutsal metinler göndermekle yetinmemiş, bu hususta binlerce seçkin elçileri de aracı yapmıştır. Bu metinlerin dört kutsal kitap ve bazı sahifelerden oluşmasına rağmen, ayrıca pekçok peygamberin gönderilmesi, Allah-insan  iletişimde  peygamberlik müessesesinin rolünün ne denli büyük olduğunu gösterir.

Peygamber ile insan” iletişimindeki temel unsurları ise şöyle sıralayabiliriz:

Hz. Peygamber - ilâhî/nebevî mesajlar - vahy/sünnet - nüzul/vürud ortamı - Saha- be/diger insanlar

Bilindiği gibi Hz. Peygamber, sahabe, bedevîler, münafıklar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve şrikler olmak üzere farklı kesimlerle bir arada yaşamıştır. Değişik din ve kültürlere sahip olan bu insanlarla ilişkisinde, ziyafet verme, davete icabet etme, insanlarla aralarındaki ortak noktaya vurgu yapma, onların ilgi alanına girerek dikkatlerini çekme, hasta ziyareti, cenazeye katılma, ticarî  alış-veriş,  ganimetten pay vererek kalplerini kazanma, iltifat  etme, onore etme, intikam alma yerine affetme ve hoş görme, düşmanına dahi dürüst davranma vb. farklı biçimlerde iletişim kurmuştur.

Günümüzde olduğu gibi, medya ve teknolojik iletişim araçları bulunmayan o dönemdeki iletişimin temelini sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri oluşturmaktaydı. Buradaki sözlü iletişim, Hz. Peygamber’in  hitabetini, hadisleri; sözsüz iletişim ise O’nun  eylem  ve onaylarını yani sünneti ifade eder. Risalet görevi geregi, hem alıcı, hem de verici konu-unda olan Hz. Peygamber’in misyonu,  sadece Allah’tan aldığı iletiyi iletme (tebliğ) degildir, aynı zamanda  onu  açma  (beyan)  ve uygulama (tatbik/örneklik) da bu görevin geregidir. Buna göre, hadisler ile sünnetler, Hz. Peygamber’in insanlarla iletişiminin temelini oluşturur.

Hz. Peygamber’in hem sözlü, hem de sözsüz iletişim biçimlerini kuşatan bir başka önemli faktör daha vardır. O da, yapılan son çalışmalarda, konuşma dilinin ağırlığını teşkil ettiği tespit edilen beden dilidir. Bilim adamlarının verilerine göre yüz yüze iletişimde jest ve mimikler % 60, ses tonu % 30, sözcükler ise % 10 oranında katkıda bulunmakta, yani, duygusal iletişimin %  90’ı söz- süz olarak beden dili ile gerçekleştirilmektedir.

Beden dili ile, öncelikle kaş, göz, yüz ve ağızla yapılan çeşitli jest ve mimiklerin yanı sıra baş, el, kol ve ayak hareketlerini; ayrıca insanların gerek  kılık kıyafetleriyle, gerekse saç-sakal, bıyık, makyaj vb. dış görüntüleriyle verdikleri ilk izlenimi, ilişkilerde araya konulan fiziki mesafe ve tokalaşma, öpüşme gibi yakın teması, yön, duruş  ve  oturuş  gibi  hareketleri  ve  bunların neyi ifade ettikleri kastedilmektedir.

Hz.   Aişe’nin  ifadesiyle “ahlâkı Kur’an olan”, bazı ilim adamlarının tabiriyle de Kur’an’ın mücessem hali, canlı bir  Kur’an olan” Hz. Peygamber, risalet hayatı boyunca insanlarla iletişiminde beden dilini yoğun bir şekilde kullanmıştır.

Bazı ayetlerde ifade edilen Rasûlullah’ın “şâhid ve şehîd oluşu” (Muzzemmil 15; Ahzab 45; Feth 8-9;  Hac 78), kanaatimizce kendisine risale- tin verilmesiyle birlikte, hâl ve beden ile tebliğ niteliğinde icra ettigi önemli bir misyondur. Bir Rasul olarak O, risalet öncesi ve sonrası örnek şahsiyetiyle, bizatihî ilahî mesajın, risaletin en büyük tanığıdır, delilidir. Aynı durum Hz.  Peygamber’in “usve-i hasene” yani “güzel bir örnek” oluşunda (Ahzâb 21)  da görülmektedir. Hz. Peygamber,  sadece  abdest, dua, namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin uygulamasında degil, birçoğu sünnet olarak algılanacak örnek davranışlarını ashabına fiilen talim ve tatbik etmiş ve hayatın pratikleriyle ilgili örneklik sergilemiştir. Sünnetin, örnek nebevî davranışlardan oluşması, Hz. Peygamber’in beden dilinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Hz.  Peygamber’in  çevresiyle  ilişkilerinde, sözsüz ve sessiz iletişim kurduğu da malumdur. O’nun bazen sükut etmesi, bazen tebessüm etmesi, bazen de yüz renginin değişmesi, her hareketini ilgiyle izleyen ashabına bazı mesajları vermede yeterliydi. Bu mesajlardan bir kısmı onay anlamında olumlu iken; bir kısmı ise hoşlanmama, rahatsız olma ve karşı çıkma anlamını taşımaktaydı. Onların bu dikkatli izlemleri ve gözlemleri sayesinde biz, Hz. Peygamber’in kullandığı beden dilini büyük ölçüde hadislerden tesbit edebilmekteyiz.

Allah  Rasulünün sevinç hali de, sıkıntılı hali de rahatlıkla mübarek yüzünden okunurdu. Hz. Aişe’ye atılan çirkin iftira günlerindeki sıkıntısı nasıl yüzüne vurmuşsa, Allah tarafından temiz olduğuna dair inen ayetleri müjdelerkenki sürur hali de yüzüne yansımıştır. Hz.  Peygamber’in gelinlik odasındaki bâkire kızdan daha hayâlı olduğunu  belirten  Ebû  Saîd  el-Hudrî, “Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde biz bunu O’nun yüzünden anlardık” demektedir.

Hz. Peygamber’in sözlerini el, parmak vb. bazı işaretlerle takviye etmesi, sahabenin hem kulaklarına, hem de gözlerine hitap etmesi cihetiyle beyanın daha beliğ, iletişimin daha etkili ve başarılı olmasını sağlamıştır. Hz. Peygamber’in sıkça kullandığı işaret dili, bazen teşbih yaparken, bazen işaret edilen şeyi gösterirken, bazen de evet-hayır, kabul-red anlamına gelen jest ve mimikler olarak çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır.

Hz. Peygamber, gerek günlük konuşmalarında, gerekse hitabelerinde parmaklarını, avuçlarını ve kollarını kullanarak anlattıklarını desteklerdi. Parmaklarından birini veya birkaçını yukarı kaldırması, iki parmağını açması veya kapaması, parmağıyla işaret etmesi, başparmakla şahadet parmağını birleştirerek halka yapması, parmağıyla dürtmesi, rakamları parmaklarıyla göstermesi, parmaklarını kenetlemesi vb. hareketler rivayetlerde sıkça geçen jestlerdendir.

Hadis kaynaklarımızdaki rivayetlere göre Allah Rasulü, karşılaştığı sahabesiyle musafaha eder, o şahıs elini bırakıncaya kadar da elini bırakmazdı. Biriyle konuştuğu zaman, o şahıs yüzünü çevirip gidinceye dek ondan yüzünü ayırmazdı. Bazen, Enes   b. Malik’e  et Tahıyyât’ı  öğretirken yaptığı gibi, yakınlığın ve sıcak ilginin göstergesi olarak muhatabının ellerini iki eliyle tutardı.

Hz. Peygamber, hutbeler veya dışarıdan gelen heyetler için herhangi özel bir kıyafet kullanmamış, ancak sürekli temiz ve göze batmayan sadelikte kıyafetler tercih etmiştir. Çeşitli stillerde uzatıp taradığı saçlarına, sakalına ve sık sık temizlediği dişlerinin bakımına özen gösteren  Hz. Peygamber’in, zaman zaman gözlerine çektiği sürme, kullandığı güzel koku, nuranî yüzünün güzelliği ile bütünleşince, onun görünümüne daha da güzellik katmıştır.

Hz. Peygamber’in şemail ve hilyelerinde, onun daha çok mahzun ve mütefekkir bir halde, ihtiyaç olmadıkça konuşmayan suskun ve de vakarlı bir duruşa sahip olduğu anlatılmaktadır. Onun, değişik şekillerde oturduğu nakledilmekte ise de, genel olarak duruş ve oturuşuna sükunet, huşu ve tevazu hakimdir.

Ayrıca, Hz. Peygamber’in, sesini dinleyicilere göre alçaltıp yükselttiği, bazen vereceği mesaja göre sözünü üç kez tekrarladığı veya ses tonunu ve ahengini ayarladığı, bazen konuya göre oturuşunu değiştirdiği, sözünü ettiği bazı nesneleri eline alıp göstererek konuştuğu, bazen hitap esnasında hurma kütüğüne, minberine, bastonuna dayandığı, bir kayanın üzerine çıktığı, devesinin üzerine bindiği, bazen bastonu yere vurduğu, ya da onu kullanarak yere birtakım şekiller çizdiği, birçok rivayette anlatılmaktadır. Bütün bunlardan, Hz. Peygamber’in, hitap esnasında beden dilinin yardımcı unsurlarını ihmal etmediği, yeri ve zamanı geldiğinde gayet başarılı bir şekilde kullandığı anlaşılmaktadır.

Öte taraftan Hz. Peygamber’in de  sahabenin  beden dilini dikkate aldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Mekke’nin Fethi günlerinde, Hz. Peygamber’in huzuruna gelen ve kendisiyle konuşurken titreyen bir şahsı,  “Kendine gel! ben bir kral değilim. Ben sadece  kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum!” diyerek teskin etmişti.

Yine Hz. Peygamber, farklı sahabilerden gelen aynı sorulara farklı cevaplar verirken, muhatabının durumunu dikkate alarak cevaplamıştır. Muhatapların durumunu ele veren en önemli göstergeler ise şüphesiz, onların beden dili ve Hz. Peygamber’in bunu doğru bir şekilde okuma başarısıdır.

Genel hatlarıyla özet olarak vermeye çalıştığımız Hz. Peygamber’in insanlarla iletişiminde beden dilini kullanımı, ilgili çalışmalardan örnekleriyle okunduğunda, iletişim ve beden dilinde öne çıkan pek çok tekniği Allah Rasulü’nün de kullandığı kolaylıkla görülmektedir. Her bakımdan örneğimiz olan sevgili peygamberimizin bu yönüyle de rehberliği, iletişimimizde bizler için yol gösterici olacaktır.

Özellikle İslâm’ı kitlelere anlatma konumunda bulunan din görevlileri ve din eğitimcilerinin, çağımız insanına daha etkili ve başarılı sunuş yapabilmeleri için, önemine işaret ettiğimiz beden dili konusunda bilgilenmeleri, bu husustaki tespit ve verileri dikkate almaları son derece yararlı olacaktır.

 

Bu yazı 3139 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ: SALİH VE BAKİ AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENİN ÇALDIĞI İNSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHİDDEN HİDAYETE  NEBEVİ RİSALET

n

12/01/2021 - 11:25 İŞTE TOPLUMUMUZUN HÂLİ BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİCRET YOLCULUĞU

n

06/10/2020 - 11:27 ŞEHİTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI İTİBARIYLA İSTİĞFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLİK NEREYE GİDİYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 ŞİMDİ TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMİLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESİNİ YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 ŞEHR-İ RAMAZAN VE SORUMLULUK BİLİNCİ / Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLİMİZE ŞÜKREDEBİLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUĞUN EN GÜZEL KIVAMI: İHSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMİNDE İLİM / Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HİCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZİKİR: KALPLERİ DİRİLTEN İKSİR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNELİŞ BİLİNCİNİ TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEVİ ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 İnancı kuşanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Kılmak ve Takva Sahibi İmam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEİZMİ VE ATEİZMİ BESLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR İBADETSİZLİ

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA VE MÜBAREK ŞEHİR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DİNÎ TEBLİĞDE DİL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’İ GÜNÜMÜZ İNSANINA DOĞRU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DİN AŞIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DİN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Başından Serçe Geçen Bir Çocuktur  İSMAİL

n

12/07/2017 - 10:42 İNSANLIĞA KARŞI EN BÜYÜK GÜNAH:  FİTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEBİ

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENİYETİ

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEĞİŞEN MAHREMİYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DİNLERİ KİMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADİS İLMİ”NİN İSLÂMÎ İLİMLER ARASINDAKİ YERİ

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERİNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRİKAYA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BİR GÜVEN ABİDESİ:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu: İFTİRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAMİ

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz İslam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VİCDANIMIZIN "Selfie"SİNİ ÇEKEBİLİR MİYİZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Boş Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kişilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaşamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an İkliminde İyiliklerle Dinamik Bir Hayat İnşası

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Yoğunlaşmış İbadet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLİME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huşu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Alnı Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. ALİ (Ö: 40/660)’NİN KUR’AN-I KERİM ANLAYIŞI

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan-ı İlahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 İlim, Marifet ve Hikmet İlişkisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccın Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA-İ FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVİH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 Şeytanın Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardeşlik ve Dostluğa Açılan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaşan Sinsi Düşman: Şeytan

n

12/06/2015 - 03:38 İnsanın Temel Bir Zaafı

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERİN BİR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuşanmak

n

27/04/2015 - 12:30 Şiddet Karşısında rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümanın Varlıkla İmtihanı

n

23/12/2014 - 04:12 İslami Bakışla Varlık ve Servet Algımız

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHİY İLİŞKİSİ

n

27/10/2014 - 03:06 Sabır-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunması Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 İslam’ın Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan İklimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLETİ TATİL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN ADÂLET ANLAYIŞI

n

09/04/2014 - 02:07 BİR YÖNETİCİ OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’ın Korumasını Hak Etmenin Yolu: Sabah Namazı

n

10/02/2014 - 02:47 Değerini Bilemediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

22/07/2013 - 03:33 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?

n

18/06/2013 - 05:58 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

18/06/2013 - 02:09 Kur’an ayı ramazan ikliminde ‘Oku’ emrinin düşündürdükleri
 

Site İçi Arama

14 Safer 1443 |  21.09.2021

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün kıldığı şeyi (malı) temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından pay (olduğu gibi), kadınlara da kazandıklarından pay vardır. Allah'tan onun fazlını (ihsanını) isteyin. Gerçekten, Allah her şeyi bilendir.

( Nisa Suresi - 32)

Bir Hadis

Hz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar."

(Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539)

Bir Dua

“Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum.”

(Hakim, Deavât, No: 1902)

Hikmetli Söz

Mademki dün gitti,
yarın da henüz elde
değil, hesabını şu
var olan nefes için
yapmaya çalış.


Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com