Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 3735
Toplam 12831685
En Fazla 16179
Ortalama 2453
Üye Sayısı 1164
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 
SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ
Bu başlığın ifâde ettiği derin anlamı daha iyi anlayabilmek için “sahâbî” kelimesinin terim olarak ne anlam ifade ettiğini çok kısa açıklayıp, daha sonra sahâbe-i kiram’ın Hz. Peygamber (s.a.s.)’e karşı gösterdikleri sevgiyi anlamaya çalışalım.
24/03/2016
“Peygamberimiz (s.a.s.)’i müslüman olarak görüp, bu imanla yaşayıp müslüman olarak ölen kimselere sahâbî denir. Çoğulu ise, sahâbe veya ashâb adı verilir.” Peygamber (s.a.s.)’i görme ve O’nunla beraber olma süresi hakkında farklı görüşler olmakla birlikte genel kabul, “Peygamberimizi hayatında bir defa olsun görmek”, sahâbî olabilmek için yeterli görülmüştür. Fakat Peygamberimizle uzun süre beraber olan, O’nun sohbetlerinde bulunan, O’nun rahle-i tedrisinden geçen, hatta vahyin nüzulüne şahid olan sahâbî ile hayatında bir defa gören kimsenin aralarında sahâbî olabilme noktasında hiçbir fark olmasa da, uzun bir süre Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in yanında olan, sohbetinde bulunan kimse arasında Kur’an anlayıp yorumlama, Sünnet-i seniyyeye muttali olma noktasında mutlaka bir fark olacaktır. Bütün bunlara rağmen Yüce Rabbimizin Kur’an’da kendilerini övdüğü, Peygamberimiz (s.a.s.)’in de kendilerinden övgüyle bahsettiği insanlar olabilme şerefine erme, ayrı bir üstünlük ve fazilet ölçüsü olmalıdır. Onlar, Kur’an’a, Sünnet’e, dolaysıyla İslâm’ın emirlerine ilk muhâtap olmuş kutlu nesildir. Sahâbî olabilmek, o “kemâle” erebilmek bir ayrıcalıktır.
 
Sâhâbî olabilme kemâline ermede:
 
- Allah Rasûlü (s.a.s.)’i görmek, O’nun mübârek sözlerini duymak vardır;
 
- Vahyin tebliğ edildiği o mânevî havayı teneffüs etmek vardır,
 
- Kur’an’ın ve Sünnetin yeniden inşa ettiği “tevhide dayalı, ahlâkîliği esas alan sosyal adâletin hâkim olduğu” toplum içinde –saadet asrı- kardeşçe yaşamak vardır.
 
- “Allah’a inandım deyip dosdoğru olmak” vardır.
 
- “Allah’a (c.c.) ve Rasûlüllah (s.a.s.)’e, O’nun Allah’tan getirdiği her şeye inandım deyip, istikâmet üzere olmak vardır.
 
- Allah’ı (c.c.) ta’zîm etmek, yarattıklarına karşı şefkat göstermek vardır.
 
- Allah (c.c.)  için sevmek ve Allah cc. için buğz etmek vardır.
 
Yüce Rabbimiz sahâbe-i kiramın bütün bu üstünlüklerini Kur’an-ı Kerim’de pek çok âyette tavsif etmiştir. Bu üstün niteliklerden bazıları şöyledir:
 
- “…Gerçek mü’min, onlardır.” (Enfâl,74)
 
- Takva sözüne tutunan ve buna da en lâyık olan, onlardır. (Fetih,26)
 
-  Doğru (sâdık) olan, onlardır. (Haşr,8)
 
-  İslâm’ı güzel yaşayan, “işittik-itaat ettik” diyen, onlardır. (Bakara, 285)
 
- Onların bu itaat ve teslimiyetleri, Cenâb-ı Hak tarafından Peygamber (s.a.s.)’e “…sen onların rükû ve secde üzere olduklarını görürsün, bu halleri yüzlerinde belli olur” (Fetih, 29) âyetiyle haber verilmiştir.
 
- Onların niyetleri, hep Allah’ın lütuf ve rızasını istemektir. (Fetih,29), (En’am,52), (Haşr,8)
 
- Onlar, iyilik etme yarışında öndedirler.(Tevbe, 100)
 
- Mallarıyla canlarıyla savaşanlar onlardır. (Tevbe,88, 111)
 
- “Allah onlardan râzı ve hoşnud olmuştur.”(Tevbe, 100)
 
- Ebedi ve temelli kalacakları cennetler onlar için hazırlanmıştır.(Tevbe, 100)
 
- Onlar, kurtuluşa ermişlerdir. (Tevbe,88, 100,111)
 
Sahâbe-i kirâm’ın en önemli özelliği, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Allah’ın Rasûlü/Allah’ın elçisi / Peygamberi olduğunun farkında olmalarıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) Allah’ın (c.c.) hitabına muhatap olmaktadır. O yüce Rasûlün sözleri ve davranışları Allah’ın buyruğu istikametinde olduğuna dair bir inanç ve teslimiyet. Bu farkındalık sahâbe-i kiram’da o kadar zirvede idi ki, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’den sâdır olan her söz ve davranışı bu hassasiyet içinde izliyorlar, onları öğreniyorlar, ezberliyorlar ve hayatlarında yaşamaya gayret gösteriyorlardı. İşledikleri bir amel konusunda “ben bunu bizzat Rasûlüllah’tan duydum, O’nu yaptığını bizzat gördüm…” şeklinde ifade ediyorlardı. Onların bu teslimiyeti;
 
- “O, kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahy iledir.” (Necm, 3-4)
 
- “…Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun” (Haşr,7)
 
“Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Rasûlullah (Allah'ın Elçisi) en güzel örnektir.” (Ahzab,21)
 
Meâlindeki âyetlere teslimiyetten kaynaklanmaktaydı.
 
Abdullah bin Ömer (r.a.) Rasûlüllah (s.a.s.)’ın sabah namazını bir ay süreyle takip etmiş ve hangi sureleri okuduğunu tespit ve nakletmiştir.[1] Aynı şekilde bir günde nafile olarak kaç rekat kıldığını gözlemlemiştir.[2]
 
Enes bin Mâlik (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Ramazan bayramında yediği hurmaları saymış olmalı ki, hurmaların tek sayılı olduğunu söylemiştir.[3]
 
Ebû Eyyub el- Ensâri ise, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kendisine gönderdiği yemeklerde O’nun parmaklarının değdiği yeri öğrenip o kısımları yemiştir.[4]
 
Verdiğimiz bu örnekler, sahabe içinde, “Hz. Peygamber (s.a.s.)’den ne görüp duymuşlarsa birebir aynen uygulama gayreti ve inancı içinde olan sahâbeden bazılarına aittir. Bir de sahâbe arasında, yapılan bir amelin neden ve niçini, yani illetini; bazen de Efendimiz (s.a.s.)’in kendi ictihadları mı yoksa taraf-ı ilâhiden gelen bir buyruk mu olduğunu sorarak onu tahkîkî bir şekilde öğrenip yaşamaya gayret eden sahâbiler vardı. Hz. Ömer (r.a.), Hz. Âişe-i Sıddîke annemiz, Hz. Ali (r.a.), Muaz bin Cebel (r.a.), Ebû Musa el-Eş’arî (r.a.), Abdullah bin Mesûd (r.a.) gibi bazı fakih sahâbîler bu anlayışta olan sahabîlerdendi. Mesela mazereti olmadığı halde Tebük savaşına katılmayan Hz. Peygamber (s.a.s.) bu şekilde kendilerinden birisi olan Ka’b bin Mâlik, affedildiklerine dair müjde verildiği zaman şöyle bir soru sormuştu: “Ya Rasûlallah bu müjde senin katından mı yoksa Allah katından mı?” Hz. Peygamber (s.a.s.)’de: “Allah katındandır.” diye cevap vererek[5] onu mutmain etmişti.
 
Hülâsa, “İslâm’ın ilk nesli sahâbîleri, sonraki Müslüman nesillerden ayıran en belirgin özellikleri, inanç ve bilgilerini amele dönüştürmekte son derece dikkatli ve tereddütsüz davranmalarıdır.
 
Sahâbîlerin bu hassasiyetleri, asr-ı saadette yaşama şans ve bilincinin sorumluluğuna sahip çıkmış olmaları, sünnet pratiği açısından bütün ümmete örnek teşkil edecek bir kıvam/olgunluk belgesidir. Zira onlar, dinlerini tartışan değil, anlayan ve yaşayan kimselerdi.”[6] İslâm’ı doğru anlama ve bihakkın yaşama konusunda Efendimizin mübarek dilinde “yıldız insanlar” olarak tavsif edilen sahabî idrak ve şuuru içinde olmak, o yolda gayret etmekle mümkün olacaktır. Sahâbe, Vahyin nüzulüne şâhid olmuş, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tebliğinin ilk muhatapları ve İslam’ı Rasûlüllah (s.a.s.)’den öğrenen, derin bir sevgi ve muhabbet içinde yaşayan ve sonraki nesillere intikal ettiren kutlu nesildir. Sevgili Peygamberimiz sahâbe-i kirâm’ı ümmetine “örnek alınması gereken” kutlu ve hayırlı bir nesil olarak göstermiştir.
 
Her türlü salâtu selam, tahiyyâtü kiram Efendimiz (s.a.v)’e, âline ve O’nun kutlu ashâbı üzerine olsun.
 
Dipnot
 
[1]. Tirmizi,Salat,191; bkz. Uraler,A., Sünnete Bağlılık,s.158-159
 
[2]. Tirmizi,Salat,203; bkz. Uraler,A., a.g.e.,s.159
 
[3]. Buhârî, Iydeyn,4; bkz. Uraler,A., a.g.e.,s.159
 
[4]. Müslim, Eşribe,170-171; Tirmizi,Et’ime13; bkz. Uraler,A., a.g.e.,s.159
 
[5]. Buhari, Megazi, 79; Müslim, tevbe,53
 
[6]. Çakan, İ.Lütfi.,Sahâbe Kıvâmı. İstabul,2005,s.30, 133
 
Prof. Dr. Ali Çelik
 

Bu yazı 2331 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

08/08/2022 - 10:21 İSLAM’IN ASLİ KAYNAKLARINI DOĞRU ANLAMANIN YÖNTEMİ ÜZERİNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANGİ NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALİH VE BAKİ AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENİN ÇALDIĞI İNSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHİDDEN HİDAYETE  NEBEVİ RİSALET

n

12/01/2021 - 11:25 İŞTE TOPLUMUMUZUN HÂLİ BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİCRET YOLCULUĞU

n

06/10/2020 - 11:27 ŞEHİTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI İTİBARIYLA İSTİĞFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLİK NEREYE GİDİYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 ŞİMDİ TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMİLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESİNİ YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 ŞEHR-İ RAMAZAN VE SORUMLULUK BİLİNCİ / Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLİMİZE ŞÜKREDEBİLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUĞUN EN GÜZEL KIVAMI: İHSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMİNDE İLİM / Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HİCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZİKİR: KALPLERİ DİRİLTEN İKSİR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNELİŞ BİLİNCİNİ TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEVİ ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 İnancı kuşanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Kılmak ve Takva Sahibi İmam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEİZMİ VE ATEİZMİ BESLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR İBADETSİZLİ

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA VE MÜBAREK ŞEHİR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DİNÎ TEBLİĞDE DİL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’İ GÜNÜMÜZ İNSANINA DOĞRU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DİN AŞIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DİN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Başından Serçe Geçen Bir Çocuktur  İSMAİL

n

12/07/2017 - 10:42 İNSANLIĞA KARŞI EN BÜYÜK GÜNAH:  FİTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEBİ

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENİYETİ

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEĞİŞEN MAHREMİYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DİNLERİ KİMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADİS İLMİ”NİN İSLÂMÎ İLİMLER ARASINDAKİ YERİ

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERİNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRİKAYA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BİR GÜVEN ABİDESİ:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu: İFTİRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAMİ

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz İslam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VİCDANIMIZIN "Selfie"SİNİ ÇEKEBİLİR MİYİZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Boş Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kişilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaşamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an İkliminde İyiliklerle Dinamik Bir Hayat İnşası

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Yoğunlaşmış İbadet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLİME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huşu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Alnı Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. ALİ (Ö: 40/660)’NİN KUR’AN-I KERİM ANLAYIŞI

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan-ı İlahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 İlim, Marifet ve Hikmet İlişkisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccın Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA-İ FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVİH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 Şeytanın Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardeşlik ve Dostluğa Açılan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaşan Sinsi Düşman: Şeytan

n

12/06/2015 - 03:38 İnsanın Temel Bir Zaafı

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERİN BİR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuşanmak

n

27/04/2015 - 12:30 Şiddet Karşısında rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümanın Varlıkla İmtihanı

n

23/12/2014 - 04:12 İslami Bakışla Varlık ve Servet Algımız

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHİY İLİŞKİSİ

n

27/10/2014 - 03:06 Sabır-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunması Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 İslam’ın Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan İklimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLETİ TATİL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN ADÂLET ANLAYIŞI

n

09/04/2014 - 02:07 BİR YÖNETİCİ OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’ın Korumasını Hak Etmenin Yolu: Sabah Namazı

n

10/02/2014 - 02:47 Değerini Bilemediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

22/07/2013 - 03:33 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?
 

Site İçi Arama

14 Muharrem 1444 |  12.08.2022

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Hani İbrahim şöyle demişti: "Bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut."
( İbrâhim sûresi - 35)

Bir Hadis

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre

Hz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, mü’min olarak sabahlar, kâfir olarak geceler; mü’min olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar.”


Müslim, Îmân 186

Bir Dua

"Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır (bizi başarılı kıl)."

Ashab-ı Kehf'in Duası (Kehf suresi 10)

Hikmetli Söz

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer bir iyilik gelmedi.

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com