Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 3013
Toplam 12677946
En Fazla 16179
Ortalama 2442
Üye Sayısı 1162
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

NESİL EMNİYETİ

Çocuk hakları açısından özel bir yere sahip olan nesebin korunması için İslam’da emredici ve yasaklayıcı pek çok hüküm yürürlüğe konulmuş, soyların karışmasına yol açabilecek uygulamalara cevaz verilmemiş, neslin insan onuruna yaraşır biçimde muhafaza edilebilmesi için gerekli önlemler alınmıştır.
19/04/2017

NEDİR NESEP?

Nesep, her insanın anne babasıyla, dede ninesiyle arasındaki soy bağını ifade eder. Kimseye nerede, ne zaman ve hangi aileden dünyaya geleceğini seçme imkânı verilmemiş, Hz. Âdem ve Hz. İsa’yı istisna tutarsak, her insan Allah Teala’nın dilemesi ve takdiri ile bir anne babanın evladı olarak doğmuş olmakla bir soy bağına sahip kılınmıştır. Bu gerçek Kur’an’da; “İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O’dur. Zira Rabbin sınırsız kudret sahibidir.” (Furkan, 25/54.) şeklinde ifade edilmiştir.

Her çocuk dünyaya sahih bir neseple gelmeyi hak ettiği gibi, sahip olduğu soy bağını bilip tanıması da onun en doğal hakkıdır. Bu yüzden neslin devamının, meşru bir nikâh akdiyle kurulmuş evlilik vasıtasıyla temin edilmesi İslam’ın gözettiği gayelerin başında gelmektedir. Nesebin bilinmesi ve neslin korunması, İslam dininin korumayı hedeflediği temel haklardan biri olup yarar ve değerler hiyerarşisinde “zaruriyyat”, diğer bir ifadeyle “vazgeçilmezler” mertebesinde yer almaktadır.

Kişinin nesebini bilmesi, cahiliyenin kabile taassubunu andıran bir tutum sergileyerek soy ve sopuyla övünüp böbürlenmesi için değil, aile ve akrabalık bağlarının korunup gözetilmesi, ilişkilerin düzgün bir şekilde sürdürülmesi, karşılıklı hak ve sorumlulukların yerine getirilmesi için önem arz etmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir yandan kişinin mensup olduğu kabilesiyle, hasep-nesebiyle övünmesini yasaklarken (Buhari, Menakıb, 1.), diğer taraftan, “Akrabalık ilişkilerinizi sürdürebilmeniz için neseplerinizi tanıyın. Çünkü akrabalık bağlarının canlı tutulması ailede sevgiyi güçlendirir, malı artırır ve ömrü uzatır.” (Tirmizi, Birr, 49.) sözleriyle nesebin bilinmesinin önemine dikkat çekmiştir. Öte yandan Efendimiz bir kimsenin ait olduğu soydan başka bir nesebe bağlı olduğu iddiasında bulunmasını da kınamıştır. (Buhari, Menakıb, 5.)

Nesebin sübutu, kendisine bağ- lanan sonuçlar açısından da önem arz etmektedir. Evlenme engeli oluşturması, nafaka, velayet ve miras hükümlerine temel teşkil etmesi bu sonuçların başında yer almaktadır. Çocuk hakları açısından özel bir yere sahip olan nesebin korunması için İslam’da emredici ve yasaklayıcı pek çok hüküm yürürlüğe konulmuş, soyların karışmasına yol açabilecek uygulamalara cevaz verilmemiş, neslin insan onuruna yaraşır biçimde muhafaza edilebilmesi için gerekli önlemler alınmıştır. 

NİKÂH, NESEBİ KORUR

Sahih bir nesep ve nesil emniyetinin güvencesi olan evlilik ve aile kurumunun korunması büyük önem taşımaktadır. Kerim Kitabımızda çirkin bir fiil olarak nitelenen zinanın yasaklanması, (İsra, 17/32.) bir yandan birey olarak erkek ve kadının onurlarının zedelenmesini ve ailenin zarar görmesini önlemeye, diğer taraftan nesebin korunmasına ve güvence altına alınmasına yönelik ilahi bir tedbirdir.

Günümüzde maalesef evlilik dışı beraberlikler doğal ve sıradan bir hadise olarak karşılanmakta, cinsel özgürlük gerekçesiyle serbest ilişkiler her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Oysa meşru bir evlilik bağına dayanmayan birliktelikler sadece İslam’ın değil aklın, ahlak ve hukuk sistemlerinin ve diğer semavi dinlerin de kötü ve ayıp saydığı ilişkilerdir. Birey, aile ve toplum saygınlığını örseleyen zina; aile kurumunun çöküşünü hızlan- dırırken, nesil güvenliğini de tehdit etmektedir. Nesebi belli olmayan, anne babanın merhamet ve himayesinden mahrum problemli çocukların artmasına yol açmaktadır.

Şehevi arzularının baskısı altında, İslam’ın yasak kıldığı bu çirkin fiili işleyenler sadece kendi onur ve iffetlerini ayaklar altına almakla kalmamakta, bu vesileyle dünyaya gelen nice çocuğun da hayatlarını ve geleceklerini karartmış olmaktadırlar. Zaman zaman medyaya da yansıyan çöplerin arasına bırakılan; cami önüne, hastaneye veya yuvaya terkedilen çocukların hikâyeleri yürek sızlatmaktadır. Böyle bir vasatta Kur’an-ı Mübin’in, bekârların evlendirilmesi hususunda aile ve toplumun sorumluluk üstlenmesine dair uyarısı (Nur, 24/32.) ile sevgili Peygamberimizin gençleri evliliğe teşvik eden hadisleri (Buhari, Nikâh, 3.) daha bir anlam kazanmaktadır.

SÜT EMME HISIMLIK DOĞURUR

İslam’da süt emme yoluyla hısımlık meydana geleceği kabul edilmiş ve böyle bir hısımlığın evlenme engeli oluşturduğu bizzat Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiştir. (Nisa, 4/23.) Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Nesep sebebiyle haram olanlar emzirme sebebiyle de haram olur.” (Buhari, Şehadat, 7.) buyurarak süt hısımlığının önemine dikkat çekmiştir. Emzirme sebebiyle meydana gelecek evlenme yasağı, soy bağı yoluyla oluşan evlenme yasağındaki yakınlık derecesi esas alınarak belirlenmektedir. Süt hısımlığının oluşabilmesi için gereken şartlar hususunda fıkıh ekolleri arasında farklı yaklaşımlar bulunsa da süt emmenin taraflar arasında bir akrabalık hukuku meydana getirdiği vakıadır.

Anne sütünün bebeğin sağlıklı gelişimi açısından vazgeçilmez ve alternatifsiz bir besin olduğu bilinmektedir. Günümüzde anne sütünün önemi daha iyi anlaşılmış, pek çok ülkede anne sütüne ihtiyacı olan bebekler için farklı annelerden alınan sütlerin muhafaza edildiği süt bankaları oluşturulmuş, ancak bu durum dini açıdan konunun hassasiyeti sebebiyle ciddi tartışmalara yol açmıştır.

Dinen süt hısımlığına sebebiyet vermesi ve evlenme engeli oluşturması açısından süt veren annelerle süt verilen bebeklerin tespitleri son derece önemlidir. İleride evlenmesi söz konusu olabilecek süt akrabalar meydana getirmesi ihtimali göz önünde bulundurularak, nesep karışıklığına yol açmamak ve nesilleri korumak adına bu tarz uygulamaların mutlaka kayıt altına alınması gereklidir. Ayrıca yeni doğan ünitelerinde anne sütlerinin bebeklere rastgele verilmesinden de kesinlikle sakınılmalıdır.

NESLİ TEHDİT EDEN YENİ UYGULAMALAR

Yakın zamana kadar çocuk sahibi olmanın ancak çiftlerin cinsel ilişkileriyle mümkün olabileceğini sanıyorduk. Ancak laboratuvarda yapay yolla üretilen embriyolar ve bu yöntemle dünyaya gelen tüp bebekler birden hayatımıza giriverdi. Tabii yoldan çocuk sahibi olamayan eşler için bu gelişmenin ilmî bir mucize olduğunu düşünüp büyük bir sevinçle kabullendik. Doğal üremenin yapay üretime dönüştürülmesinin ne gibi sonuçlara yol açabileceğini görmemiz içinse çok beklememiz gerekmedi. Yardımcı üreme tekniklerinin gelişmesi; sperm ve yumurta bankaları, dondurulmuş embriyolar, kiralık rahim, taşıyıcı anne, biyolojik anne, biyolojik baba, tek ebeveyn (single parent), gibi daha önce bilmediğimiz nice yeni kavram ve uygulamayla tanışmamıza vesile oldu. Tüp bebek, başlangıçta kısırlık tedavisi için geliştirilmiş bir yöntem olmakla birlikte zamanla pek çok etik ve hukuki tartışmayı da beraberinde getirdi. Konuya nesil emniyeti açısından baktığımızda, doğal yoldan bebek sahibi olunamaması durumunda yardımcı üreme teknikleri kullanılarak rahim, yumurta ve sperm nikâhlı eşlere ait olmak şartıyla yapay döllenme (homolog döllenme/tüp bebek) uygulaması genel olarak caiz görülmüş ve nesebin tespiti açısından evlilik içi birleşmenin hükümlerine tabi kabul edilmiştir. Yapay döllenme yöntemiyle çözüm bulunamayan durumların söz konusu olması, bu konuda yeni arayışlara yönelmeyi doğurmuştur. Bunlardan birisi de, çocuk sahibi olamayan çiftin karşılıklı rızaya dayanarak taşıyıcı/kiralık anne aracılığıyla çocuk edinebilmeleri anlamına gelen “taşıyıcı annelik” uygulamasıdır. Din; evlilik, neslin, şahsiyetin, kişilerin ruh ve beden sağlığının korunması ve mahremiyet ilkelerini ihlal anlamına gelen taşıyıcı annelik yöntemine cevaz vermemektedir.

Yapay döllenmede kocadan alınıp dondurulan spermlerin onun ölümünden sonra eşinin yumurtasıyla aşılanması ya da dondurulmuş embriyoların boşanma veya kocanın vefatından sonra rahme yerleştirilmesi durumunda doğacak çocuğun nesebi hususu da son dönemlerde üzerinde tartışılan konulardandır. Her ne kadar yasal mevzuat dondurulmuş üreme hücrelerinin ya da embriyonun boşanma veya ölümden sonra kullanılmasına imkân vermese de yasal olmayan yollardan bu nevi uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Doğal üremenin biyo-teknik imkânlarla üretime dönüştürülmüş olması kadim aile kurumunun geleceğini ve nesil emniyetini tehdit etmeye başlamıştır. Günümüzde evlenip eş ve aile sorumluluğunu üstlenmekten kaçınan kimi erkeklerin fıtri babalık duygularını tatmin adına taşıyıcı anneliği bir çözüm olarak görmeleri ya da anne olmak istemekle birlikte evliliğe karşı olan kadınların sperm bankaları aracılığıyla bebek sahibi olmaya yönelmeleri nasıl bir çözümsüzlüğün/ kaosun içine sürüklenildiğinin de göstergesidir aslında.

İnancımıza göre diğer bütün nimetler gibi çocuk da Allah Teala’nın dilemesi ve ikramıdır. Çocuk sahibi olmayı istemek, bunun mutluluğunu yaşamayı arzu etmek son derece doğaldır. Bunun için insan gerekli meşru sebeplere sarılır, fakat sonucu takdir edip yaratan Yüce Mevla’dır. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek, “Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter.” (Şûrâ, 42/4950.) şeklinde ifade edilmiştir.

Çocuk sahibi olmanın evliliğin başta gelen gayelerinden biri olduğunda kuşku yoktur. Lakin bu, hayatın gayesi değildir. Meşru her türlü yol denenmesine rağmen müspet sonuç alınamadıysa, “nasıl olursa olsun yeter ki bir çocuğumuz olsun” saplantısına kapılmamak,  dünya hayatının bir im- tihan alanı olduğunu unutmamak gerekir. Aksi takdirde tüp bebek yönteminin meşru zeminden çıkarılarak, nesep emniyeti ve ailevi ilişkiler açısından kabul edilemez şekilde sınırların zorlanmasıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Nitekim sperm, yumurta ve embriyo donasyonu/bağışıyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu’na yöneltilen sorular meselenin vahametini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Başkasına ait sperm, yumurta, embriyo ya da rahmin kullanılması ülkemizde yasaklanmış olsa da bu konuda dini ve ahlaki hassasiyetler göz ardı edilerek yurt dışındaki merkezlerde bu uygulamalar yaptırılabilmektedir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, İslam aileyi zayıflatacak, nesep ve neslin zarar görmesine yol açacak her türlü tehlikeye karşı çıkmıştır. Selim aklın ve fıtratın korunmasını desteklemiş, insanın onur ve saygınlığını, aile ve toplumun huzur ve bekasını hedeflemiştir. Bu yüzden Müslüman bireyler olarak nesil güvenliği açısından neseple ilgili problem oluşturacak her türlü davranış ve uygulamalardan alabildiğine uzak durmanın hem dini bir vecibe hem ahlaki bir sorumluluk olduğunu bilmek durumundayız. Zira nesebin karışması ve neslin bozulması geleceğimizin de tehdit altında olması anlamına gelmektedir.

DOÇ. DR. ÜLFET GÖRGÜLÜ 

 

Bu yazı 1563 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

02/10/2017 - 04:58 ANNE BABAYA  İHSANDA BULUNMAK

n

03/07/2017 - 03:56 EVLİLİKTE AİLE İÇİ SAĞLIKLI İLETİŞİM

n

19/04/2017 - 03:19 NESİL EMNİYETİ

n

17/04/2017 - 03:46 ÇOCUKLARIMIZA Peygamberimizi sevdirmek 

n

07/11/2016 - 12:41 EVLİLİKTE GEÇİMSİZLİĞİN NEDENLERİ

n

18/10/2016 - 02:12 EŞLER ARASINDAKİ GÜZEL GEÇİMİN FORMÜLÜ

n

22/09/2016 - 11:13 DEVREDİLEMEZ SORUMLULUK: ANNE BABA OLMAK

n

10/08/2016 - 01:08 AİLENİN TEMEL KURALLARI

n

14/06/2016 - 11:52 Boş Vakit mi Dediniz?

n

07/06/2016 - 03:26 AŞINDIRILAN DEĞERLERİMİZ: ÂİLE MÜESSESESİ

n

02/05/2016 - 12:28 EVLİLİK ÖNCESİ VE NİŞANLILIK

n

01/02/2016 - 11:27 EVLİLİK AKDİ: NİKÂH

n

19/01/2016 - 04:31 AİlEDE Merhamet ve Merhametsizliğin Yansımaları

n

04/01/2016 - 11:53 EVLİLİK ANLAYIŞI VE EVLİLİĞİN FAYDALARI

n

01/12/2015 - 03:19 GENÇ SAHABELER

n

20/11/2015 - 10:37 Kardeş kıskançlığı

n

08/08/2015 - 10:33 Çocuk Eğitiminde Anne ve Baba Nasıl Davranmalı

n

22/06/2015 - 03:09 Z E K Â T

n

19/06/2015 - 04:26 ORUÇ

n

08/06/2015 - 12:07 KUR’AN’A GÖRE HZ. PEYGAMBER’İN (s.a.s.) GÖNDERİLDİĞİ TOPLUMDA AİLE

n

16/12/2014 - 02:10 AİLEDE ÇOCUĞA DİN EĞİTİMİ VERİLMESİ

n

24/10/2014 - 04:11 ANNE-BABANIN ÇOCUĞA YAKLAŞIMI

n

05/05/2014 - 12:46 İSLÂMA GÖRE ÇOCUK YETİŞTİRMEK

n

09/04/2014 - 12:29 ANNE-BABA-ÇOCUK ÜÇGENİ

n

04/10/2013 - 05:33 Hz. Meryem: Mabede Adanmış  Bir Hayat

n

16/07/2013 - 12:58 TELEVİZYON, BİLGİSAYAR VE İNTERNET KISKACINDA ÇOCUK

n

19/06/2013 - 03:03 Okul Öncesi Çocukların Din Eğitiminde Peygamberî Metot

n

20/05/2013 - 04:03 KUR’AN ŞİFADIR

n

28/01/2013 - 01:38 Ben seninle “Biz” olmak istiyorum

n

22/11/2012 - 10:25 Çocuk eğitiminde ailenin önemi

n

05/10/2012 - 02:43 Anne baba neyler, çocuğunu televizyon eğler

n

03/09/2012 - 04:04 Temelleri sarsılmakta olan bir sığınak: Aile

n

13/07/2012 - 11:11 Oruç Tutanlar Nerede?

n

26/06/2012 - 04:07 Nezaket Dersi

n

05/06/2012 - 12:06 Evlilik ve Aile Kurumu -2-  

n

16/04/2012 - 12:10 Anne ve Babalara Üç Nasihat  

n

16/04/2012 - 12:05 Evlilik ve Aile Kurumu 1

n

02/04/2012 - 05:59 İslâm’da Anne hakkı

n

05/09/2011 - 03:17 Kur’an-ı Kerim’den aile örnekleri

n

17/08/2011 - 01:29 Sünnet-i seniyye ve hadis-i şeriflerden kültürümüze yansıyan komşuluk öğretileri

n

13/07/2011 - 11:10 İletişimin dili: Selam

n

20/06/2011 - 02:41 Adanmışlık Ruhu ve Gençlik

n

06/06/2011 - 02:19 Şahsiyet/kişilik inşası ve değerler

n

11/04/2011 - 11:06 SEKAM: Aile S.O.S veriyor

n

28/02/2011 - 13:43 Hz Muhammed'in Aile İçindeki Örnek Davranışı  

n

14/02/2011 - 13:01 Aile ve Geçimle İlgili Kulaklara Küpeler

n

17/01/2011 - 14:35 Toplumsal Duyarlılık ve Sorumluluk Anlayışının İslâmî Temelleri

n

06/01/2011 - 16:26 Unutulmaya yüz tutan değerlerimizden SILA-İRAHİM

n

06/01/2011 - 16:09 Evlilik ve Aile Hayatı Bir İbâdettir

n

02/12/2010 - 17:39 Toplumsal Çöküşte Kötü Ahlâkın Rolü

n

25/03/2010 - 14:58 HZ. Peygamber'in Gençliğe verdiği önem

n

21/01/2010 - 09:58 Sünnet'te Nikah Mehir  Çeyiz ve Düğün

n

06/07/2009 - 14:55 Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber’in Örnekliği

n

04/05/2009 - 14:12 Aile Sorumluluğu

n

09/04/2009 - 09:58 Aile İçi İletişimde Altın Kurallar

n

29/05/2008 - 21:37 Peygamberimizin Gençliği
 

Site İçi Arama

7 Zilhicce 1443 |  06.07.2022

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

“Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki al-
tıncıları O olmasın”

( Mücâdele sûresi - 7)

Bir Hadis

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurur:

“Allah’ım! Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin. Güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.”

(Tirmizî, Deavât, 94)

Bir Dua

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

“Allah’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum.”

(Hâkim, Deavât, No:1872)

Hikmetli Söz

Harekette birlik olmazsa, fikirde birlik faydasızdır.


Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com